روزهای بروجرد
دانستن یک حق است
بگذار هرچه نمی خواهند 
بگوئیم 

بگذارهرچه نمی خواهیم 
بگویند

باران که بیاید
از دست چترها
کاری بر نمی آید

ما اتفاقی هستیم
که افتاده ایم

مهرداد محمدینوع مطلب :
برچسب ها :


شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ :: نويسنده : روزهای بروجرد