دانستن یک حق است
ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم
نوشته شده توسط روزهای بروجرد در ساعت
بگذار هرچه نمی خواهند 
بگوئیم 

بگذارهرچه نمی خواهیم 
بگویند

باران که بیاید
از دست چترها
کاری بر نمی آید

ما اتفاقی هستیم
که افتاده ایم

مهرداد محمدی