روزهای بروجرد
دانستن یک حق است

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان_مهدی گودرزی (بروجرد):ساعت 23روز پنجشنبه مادری دورودی به زایشگاه الزهرا بیمارستان شهید چمران بروجرد برای زایمان مراجعه مینماید که پس از گذشت حدود یک ساعت به همسر وی اعلام میشود که نوزادی که متولد شده است از دنیا رفته است و پدر نوزاد را با ناراحتی روانه منزل میکنند و نوزاد را در کاوری مخصوص گذاشته و حتی آنرا باچسب 5سانتی پلمپ میکنند تا فردا در اختیار خانوادهاش قرار دهند، روز جمعه صبح که خانواده برای ترخیص مادر نوزاد به بیمارستان مراجعه میکنند به آنها اعلام میشود که نوزاد آنها زنده شده و برای مراقبت بیشتر به  بخش مراقبت های ویژه نوزادان انتقال داده شده است وحال نوزاد تا حدودی هم رضایت بخش است، پدراین نوزاد نیز با شنیدن این خبر شدیدا عصبانی شده و از اینکه خبرهای ضد و نقیضی در مورد نوزادش به وی دادهاند وهمچنین از اینکه چطور متوجه زنده شدن نوزاد شدهاند و حتی چرا ازگفتن این موضوع سرباز میزنند به مقامات قضایی بیمارستان شهید چمران شکایت و اعلام نموده است تا مشخص نشدن وضعیت به شکایت خود ادامه خواهد داد، مادر نوزاد روز جمعه از بیمارستان ترخیص شده استنوع مطلب : اخبار،
برچسب ها :


شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۱ :: نويسنده : روزهای بروجرد